Đồng Phục Chuyên Ngành

dong-phuc-chuyen-nghah-max-3.png
dong-phuc-chuyen-nghah-max-7.png
dong-phuc-truong-hoc-03.png
đs1.jpg
đs2.jpg
đs3.jpg
đs5.jpg
đs6.jpg
z3728523217931_cc73ab81502a9ca4bd6473c8cc4d9946.jpg
z3728523220214_facf4732c6334997765b80352dabaeb9.jpg
z3728523220215_d4e79e5768d5358008c59641abef2bd8.jpg
z3728523234440_e7c33a0896b8d13f37680d6d39322078.jpg
z3728523242294_ce9d41f78cfdb3427502800902cf9406.jpg
z3728523248807_e9675660c649359ae53aad4e068626b6.jpg
z3728523262816_0bc482fd746a0b742b98f1f7a0e28407.jpg
z3728523273199_01eba447243f65332918d9a4dfe66ddf.jpg

Là trang phục dành riêng cho người tham gia học tập, làm việc, sinh hoạt trong các ngành nghề có tính chất đặc thù hoặc chuyên môn kỹ thuật riêng biệt. Bao gồm các nhóm chính: Thương mại dịch vụ - Y tế - Trường học - Khối cơ quan bảo vệ pháp luật - Thể thao ...