Đồng Phục Cơ Quan Nhà Nước

dong-phuc-co-quan (1).png
dong-phuc-co-quan (2).png
z3728523273199_01eba447243f65332918d9a4dfe66ddf.jpg
z3728523262816_0bc482fd746a0b742b98f1f7a0e28407.jpg
z3728523248807_e9675660c649359ae53aad4e068626b6.jpg
z3728523242294_ce9d41f78cfdb3427502800902cf9406.jpg
z3728523234440_e7c33a0896b8d13f37680d6d39322078.jpg
z3728523220215_d4e79e5768d5358008c59641abef2bd8.jpg

Đồng phục dành cho cán bộ tòa án, qui tắc đô thị, dân quân tự vệ...