Đồng Phục Sản Xuất KD

dong-phuc-san-xuat (1).png
dong-phuc-san-xuat (2).png

Đồng phục của nhóm ngành: bưu điện, viễn thông, sản xuất và công nhân phụ trợ